Rada Miasta omówiła projekt uchwały w sprawie naboru wniosków

AKTUALIZACJA: OBECNIE UCHWAŁA JEST JUŻ OGŁOSZONA I MOŻNA JĄ PRZECZYTAĆ TUTAJ >>

 

15 lutego br. Rada Miasta Wrocławia omówiła projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia pierwszego etapu rekrutacji Najemców osiedla „Nowa Kolejowa” (druk nr 2167/24). Projekt zakłada, że pierwszeństwo uzyskają (pod warunkiem posiadania zdolności czynszowej oraz „czystej karty” w BIG InfoMonitor i KRD): 

 • posiadacze starej, PRL-owskiej książeczki mieszkaniowej (wystawionej przed 23.10.1990 r.) – 3 pkt
 • najemcy lokalu z zasobu gminy (np. lokali komunalnych), o ile zobowiążą się do przeprowadzki – 6 pkt
 • rodzice – 3 pkt za każde dziecko
 • seniorzy po 65 r.ż. – 4 pkt
 • niepełnosprawni – 7 pkt
 • przedsiębiorcy, działający co najmniej od 2 lat we Wrocławiu – 5 pkt
 • podatnicy, którzy rozliczają PIT we Wrocławiu (z wyjątkiem I US) – 8 pkt
 • pracujący we Wrocławiu: lekarze, pielęgniarki, położne, nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, służba więzienna, pracownicy instytucji kultury – 4 pkt
 • rodzina zastępcza / zastępczy dom dziecka – 8 pkt
 • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych / rodzinnej formy pieczy zastępczej – 6 pkt
 • ofiary przemocy domowej – 5 pkt

Jeżeli nie spełniasz żadnego z tych kryteriów, też możesz złożyć wniosek. Jeżeli spełniasz, musisz to udokumentować – inaczej nie otrzymasz punktów. Projekt uchwały zakłada, że do wniosku można dołączyć:  

 • kopię książeczki mieszkaniowej
 • oświadczenie, że mieszkasz w zasobie gminy i zobowiązujesz się zwolnić obecny lokal w ciągu miesiąca od zawarcia umowy najmu
 • oświadczenie dziecka, które jest w wieku 18 – 25 lat i nadal się uczy
 • kopię orzeczenia i niepełnosprawności
 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • oświadczenie o rozliczeniu PIT we Wrocławiu (w roku złożenia wniosku lub w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku)
 • dokumentację potwierdzającą wykonywanie zawodu lekarza, nauczyciela, etc… we Wrocławiu
 • dokumentację potwierdzającą pełnienie służby (policja, straż miejska, etc…) we Wrocławiu
 • dokumentację potwierdzającą zatrudnienie w instytucji kultury działającej na terenie gminy
 • dokumentację potwierdzającą pełnienie funkcji rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka
 • zaświadczenie o byciu wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej albo rodzinnej formy pieczy zastępczej
 • potwierdzenie wydane przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej powołany zarządzeniem Prezydenta Wrocławia bądź kopię prawomocnego orzeczenia sądowego.

Na chwilę obecną nie jest jeszcze ustalona dokładna data rozpoczęcia naboru wniosków. Chcesz otrzymać e-mail z powiadomieniem o starcie rekrutacji? Wypełnij formularz >>